ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด ติวเข้มหมอดิน มุ่งสู่ยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม... 

ตรวจงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก.ขุดลอกหนองตอ

อ่านเพิ่มเติม... 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม... 

จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1,000 ไร่

อ่านเพิ่มเติม... 

สำรวจและประชาคมเกษตรกรในโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม (Zoning By Agri-Map)

อ่านเพิ่มเติม... 

แนะนำการดูแลรักษาถั่วพร้าของเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม... 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข.4 ครั้งที่ 4/2563

อ่านเพิ่มเติม... 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายวิไลย์.บุบผาโชติ (หมอดินหมู่บ้าน)

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ร่วมใจ 5 ส. ปรับภูมิทัศน์สถานี

อ่านเพิ่มเติม... 

ลงพื้นที่ติดตามการใช้พื้นที่ทำการเกษตรหลังการปรับเปลี่ยน และสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม...