ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3/2564
พด.ร้อยเอ็ด อบรมหมอดินอาสา 4.0 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0.หลักสูตรที่ 3.รุ่นที่ 3/2564 พัฒนาความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล จำนวน 120 ราย เพื่อให้หมอดินอาสาได้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาถังความรู้ หมอดินอาสาแบบดิจิทัล รองรับองค์กร 4.0 เพื่อนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปฏิบัติได้จริง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด