ที่อยู่ แผนที่ สำนักงาน

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เลขที่ 9 หมู่ที่ 21 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทร:043-626909 โทรสาร:043-626910
*