ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ขุดลอกหนองแซว
วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายอรรถวุฒิ กรุงเเสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ขุดลอกหนองแซว ความจุ ในพื้นที่ บ้านหนองแซว หมู่ที่ 5 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด