ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

"ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด รายงานตัวต่อพ่อเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด”

Read more ... 

"ต้อนรับ คณะทำงานการตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน( Intermal Agreement : IPA) ”

Read more ... 

พด.ร้อยเอ็ด เฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ

Read more ... 

พัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2567

Read more ... 

"พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ”

Read more ... 

"อบรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม pgs ปีงบประมาณ 2567 ”

Read more ... 

พ.ด.ร้อยเอ็ด ๑๐๑ จัดกิจกรรมวันหมอดินอาสา 10 กุมภาพันธ์ 2567 "หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้"

Read more ... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2567

Read more ... 

"ดำเนินการตรวจสอบน้ำนมโคและจำนวนโคนม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ”

Read more ... 

"นายกเศรษฐา" ลงพื้นที่เขื่อนร้อยเอ็ด ลั่น! ฤดูแล้งนี้ จะต้องบริหารจัดการน้ำให้ดี ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน”

Read more ...