ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

หมอดินอาสาร้อยเอ็ด ติวเข้มข้อมูลแบบดิจิทัล
หมอดินอาสาร้อยเอ็ด ติวเข้มข้อมูลแบบดิจิทัล วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 4/2564 พัฒนาความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล จำนวน 295 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธาน นางสาวสุพัตรา ปัจชะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กล่าวรายงาน เพื่อให้หมอดินอาสาได้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาถังความรู้หมอดินอาสาแบบดิจิทัล รองรับองค์กร 4.0 เพื่อนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปฏิบัติได้จริง ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด