ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

วันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) ประจำปี 2563

Read more ... 

ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ขุดลอกหนองแซว

Read more ... 

สำรวจและประชาคมเกษตรกรในโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม (Zoning By Agri-Map)

Read more ... 

ตรวจงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก.ขุดลอกหนองตอ

Read more ... 

พด.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพหมอดิน รุ่น4 มุ่งสู่ยุค 4.0

Read more ... 

พด.ร้อยเอ็ด ยกระดับหมอดิน รุ่น2 ก้าวสู่ยุค 4.0

Read more ... 

พด.ร้อยเอ็ด ร่วมใจ 5 ส. ปรับภูมิทัศน์สถานี

Read more ... 

แนะนำการดูแลรักษาถั่วพร้าของเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย

Read more ... 

พด.ร้อยเอ็ด พัฒนาหมอดิน รุ่น3 ก้าวนำยุค 4.0

Read more ... 

พด.ร้อยเอ็ด ติวเข้มหมอดิน มุ่งสู่ยุค 4.0

Read more ...