ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำแก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่เขต 4

อ่านเพิ่มเติม... 

ติดตามงานการส่งเสริมและจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า,ปอเทือง) จากเกษตรกรเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน 2,000 ไร่

อ่านเพิ่มเติม... 

ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม... 

ประชุมชี้แจงโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำห้วยทราย พื้นที่จำนวน 1,700 ไร่

อ่านเพิ่มเติม... 

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินจากเหตุการณ์อุทกภัย

อ่านเพิ่มเติม... 

พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช

อ่านเพิ่มเติม... 

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2563 ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุ)

อ่านเพิ่มเติม... 

ร่วมพิธีเปิดงานการรณรงค์เตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้งจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม... 

จัดนิทรรศการ.งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว.ณ.ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง

อ่านเพิ่มเติม... 

ติดตาม กิจกรรมส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด(ถั่วพร้า)ปรับปรุงบำดิน

อ่านเพิ่มเติม...