ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก ทุ่งกุลาร้องไห้
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนวันดินโลก ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดงานวันดินโลกประจำปี 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดพร้อมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมงาน ด้านสถานที่ โครงสร้างพื้นฐานแปลงเกษตร และลงพื้นที่บริเวณการจัดงานโดยรอบ เพื่อเร่งรัดการทำงานพร้อมทั้งแนวทางการจัดงานให้สำเร็จลุล่วง ตามกำหนดเวลาการจัดงาน ในช่วงเดือนธันวาคม ต่อไป