ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรที่ 3
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรที่ 3 พัฒนาความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล จำนวน 117 ราย เพื่อให้หมอดินอาสาได้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาถังความรู้หมอดินอาสาแบบดิจิทัส รองรับองค์กร 4.0 เพื่อนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปฏิบัติได้จริง ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายสังคม อุ่นสนธิ์ ตำบล เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด