ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ บ้านดอนเจริญ หมู่ 2 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน โดยสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ดำเนินการให้บริการพร้อมคำปรึกษา ด้าน ดิน น้ำ ปุ๋ย สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้แก่น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 และ 7 แก่เกษตรกรและประชาชนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 500 ราย เพื่อนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มรายได้ต่อไป