ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด พัฒนาหมอดิน รุ่น3 ก้าวนำยุค 4.0
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับเครือข่ายหมอดินในความรู้ด้านระบบการผลิตด้านการเกษตร(Smart Farmer) และเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิชาการด้านต่างๆของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อถอดบทเรียน กระดานดำ(knowledge tank) จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ -กลุ่มที่1 เรื่องรักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก -กลุ่มที่2 เรื่องหมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย -กลุ่มที่3 เรื่องธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด -กลุ่มที่4 เรื่องการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ -กลุ่มที่5 เรื่องZoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรตินายปิยมิตร ภูคงน้ำ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส เป็นประธาน นางสาวสุพัตรา ปัจชะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายหนูทัศน์ คำแพง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ เข้าร่วมงาน และหมอดินอาสาอำเภออาจสามารถ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรม จำนวน 213 ราย ในช่วงบ่าย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด เข้าพบปะพูดคุย พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการไปสู่ Smart Farmer 4.0 กับเกษตรกรผู้เข้าอบรมในครั้งนี้