ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

วันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) ประจำปี 2563
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน : Keep soil alive, protect soil biodiversity” โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) ประจำปี 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด การจัดงานครั้งได้รับเกียรติจาก นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ และนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคเอกชน หมอดินอาสา นักเรียน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวน 300 ราย โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตร โครงการประกวดบอร์ดกระดานดำ ในหัวข้อวันดินโลก จำนวน 5 โรงเรียน มอบบัตรดินดี แก่หมอดินอาสา จำนวน 10 ราย มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย และได้เยี่ยมชมนิทรรศการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการวันดินโลก พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฝางและตอซังอีกด้วย ในช่วงบ่ายทางสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ได้มีการจัดอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล จำนวน 218 ราย