ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประเดือนตุลาคม 2564
นที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดร้อยเอ็ดประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 10/2564) ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญในการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานในภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โอกาสนี้ นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดได้นำเสนอ การเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลกปี2564 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อที่ประชุมทราบและประชาสัมพันธ์ในการจัดงานครั้งนี้