ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3/2564
พด.ร้อยเอ็ด อบรมหมอดินอาสา 4.0 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3/2564 พัฒนาความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล จำนวน 194 ราย เพื่อให้หมอดินอาสาได้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาถังความรู้หมอดินอาสาแบบดิจิทัส รองรับองค์กร 4.0 เพื่อนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปฏิบัติได้จริง ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบูรณาการจัดการตนเอง หมู่ที่ 9 บ้านวังม่วยพัฒนา ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด