ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เตรียมงานวันดินโลก ปี 2564 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
วันที่ 30 ตุลาคม 2564นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยประธานที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการกองแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวันดินโลกปี 2564 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เขต 4 และ 5 เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอเสนอแนะ รับฟังความก้าวหน้า และแผนการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ณ ศาลาเรียนรู้ภายในสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และร่วมกันลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดเตรียมฐานเรียนรู้ต่างๆ บริเวณแปลงสาธิตภายในสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ของกรมพัฒนาที่ดิน ต่อไป