ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

แนะนำการดูแลรักษาถั่วพร้าของเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยนางสาวจิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(หัวหน้าหน่วยที่ 1) ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเเละให้คำแนะนำการดูแลรักษาถั่วพร้าของเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ณ บ้านขี้เหล็ก ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดินหลังเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย