ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปี 2563
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กลุ่ม/ฝ่าย และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก #นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด #นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาวิชาการ ต่างๆ 2) เพื่อเรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน และ 3) เพื่อถอดบทเรียนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเสวนาโสเหล่หมอดิน เพื่อสร้างเครือข่าย การบรรยายจิตอาสากับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ดิน เสวนากลุ่มย่อย สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆ และถอดบทเรียนโดยแบ่งกลุ่มตามถังความรู้ (Knowledge tank) จำนวน 10 กลุ่ม นิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งนำเสนอบอร์ดกระดานดำจากการถอดบทเรียน ผลสำเร็จของ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 (สาขาการพัฒนาที่ดิน) และนิทรรศการแสดงผลงานหมอดินอาสาดีเด่นระดับเขต ปี 2562 โดยการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน/กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสา จำนวน 500 ราย จัดขึ้น ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด