ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด ร่วมใจ 5 ส. ปรับภูมิทัศน์สถานี
พด.ร้อยเอ็ด ร่วมใจ 5 ส. ปรับภูมิทัศน์สถานี. วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08:30 น. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดสถานี (Big Cleaning Day) 2563 โดยนายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด กล่าวเปิดกิจกรรม และนางสาวนวลรัตน์ ยิ่งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวรายงาน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในสถานี และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ ทำให้สามารถปฏิบัติงานอย่างภาคภูมิใจ ภายใต้บรรยากาศที่ดีของสถานี ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด