ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ตรวจงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก.ขุดลอกหนองตอ
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก.ขุดลอกหนองตอ ความจุ 15,000 ลบ.ม.ณ บ้านหนองตอ หมู่ 11 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด