ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข.4 ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข.4 ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 เป็นประธาน ซึ่งมี ผชช./ผอ.กลุ่มวางเเผน/รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร /ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน/ผอ.กลุ่มสำรวจ/ผอ.สพด.ทั้ง 7 สถานี/เจ้าหน้าที่เเละผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเยี่ยมชม ศูนย์ นายเสงี่ยม คำบุญเหลือ(หมอดินหมู่บ้าน) ผู้ที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว(Nข้าว) มาทำการเกษตรเเบบผสมผสาน โดยใช้องค์ความรู้ในด้านการพัฒนาที่ดิน มาประยุกต์ใช้ในเเปลงการเกษตร ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน บ้านคำเจริญ หมู่13 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด