ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ลงพื้นที่ติดตามการใช้พื้นที่ทำการเกษตรหลังการปรับเปลี่ยน และสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการใช้พื้นที่ทำการเกษตรหลังการปรับเปลี่ยน และสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร ในกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map พื้นที่แปลงใหญ่ปศุสัตว์ บ้านป่าแหน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเว่อ หมู่ที่ 7 บ้านดอนน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด