ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1,000 ไร่
วันที่ 30 มกราคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยนายขจรยศ สมสาย เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1,000 ไร่ เพื่อชี้แนะแนวทาง ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนยานาง หมู่ 15 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ครั้งที่1 ในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำแนวทางในการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด