ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สำรวจและประชาคมเกษตรกรในโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม (Zoning By Agri-Map)
วันที่ 3 มีนาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยนางสาวจิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (หัวหน้าหน่วยที่ 1) พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มสำรวจสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ลงพื้นที่สำรวจและประชาคมเกษตรกรในโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม (Zoning By Agri-Map) ณ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด