ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

Kick Off กิจกรรมไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2567
วันที่ 23 ธันวาคม 2566 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด Kick Off กิจกรรมไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม พร้อมกัน 55 จังหวัด ที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเผา Hot Spot! ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ลดการเผา เศษวัสดุทางการเกษตร เปลี่ยนมาใช้วิธีการไถกลบตอซังพืช แทนการเผา เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และให้บรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2613 โดยมีนายยุทธสงค์ นามสาย ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน(รักษาการณ์ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด),นายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง,นายเถลิงเกียรติ ทองขัน ประมงอำเภอสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงาน นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวโนนสวรรค์ (นางมัสสา โยริบุตร หมอดินหมู่บ้านโนนสวรรค์) หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 👉👉 โดยในการจัดงาน มีการร่วมรณรงค์การไถกลบตอซังพืช การหว่านพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) มุ่งเน้นเพื่อปลุกจิตสำนึก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ทำการเกษตรโดยไม่เผา หันมาไถกลบตอซัง เป็นปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดิน และสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ ของตนเอง นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดหมอกควัน ฝุ่นละออง PM 2.5 และภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการเผาตอซังพืช โดยมีหมอดินอาสา ผู้นำชุมชน เกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 100 ราย