ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติการก่อตั้ง

                          สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด   สังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  จังหวัดอุบลราชธานีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมเป็นที่ทำการศูนย์โครงการพัฒนาที่ดินทุ่งกุลาร้องไห้ที่ตั้ง หมู่ที่ 21 บ้านกู่น้อยพัฒนา ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2527 กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ โดยเปลี่ยนจากศูนย์โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ เป็น สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เลขที่ 9 หมู่ที่ 21 บ้านกู่พระโกนา ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน มีเนื้อที่ประมาณ 612-0-53 ไร่