วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน
   เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน
   เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570
พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
   สำรวจ วิเคราะห์ จำแนกดิน และสำมะโนที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
   พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
   สร้างศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
   พัฒนาที่ดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
   ยกระดับองค์การด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม
ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils
    TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)
    T-Teamwork : สร้างทีม
    E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง 
    A-Agile : คล่องแคล่ว
    M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน