ภาระกิจหน่วยงาน

 

ภาระกิจหน่วยงาน

                   สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด มีหน้าที่ในการปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต 
การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบพร้อมทั้ง
 ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาที่ดินต่าง ๆ มีขอบเขต  และความรับผิดชอบ  20   อำเภอ 
192  ตำบล   2,444  หมู่บ้าน   พื้นที่จำนวน  8,463.88   ตารางกิโลเมตร  185  อบต.  เทศบาลตำบล 
จำนวน  16  เทศบาล  เทศบาลเมือง  จำนวน  1 เทศบาล   อบจ. 1
                 การปฏิบัติงานในปัจจุบัน   สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด  ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบ
 ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการดังนี้ 

1.การปฏิบัติงานธุรการ          
2.การปฏิบัติงานพัสดุ
3.การปฏิบัติงานแผนงาน
4.การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
5.การปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาที่ดิน