ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

กิจกรรมวันทำความสะอาดสถานี (Big Cleaning Day) 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดสถานี (Big Cleaning Day) 2562 โดยนายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด กล่าวเปิดกิจกรรม และนายปิยมิตร ภูคงน้ำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส กล่าวรายงาน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในสถานี และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ทำให้สามารถปฏิบัติงานอย่างภาคภูมิใจ ภายใต้บรรยากาศที่ดีของสถานี ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด