ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

หมอดินอาสาร้อยเอ็ดศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมอดินอาสาร้อยเอ็ดศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 27 เมษายน 2566 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดนำหมอดินอาสาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ งานป่าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้ป่าวงค์ยาง งานพัฒนาที่ดินการเลี้ยงไส้เดือนดินAf เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในโครงการอบรมหมอดินอาสา ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรที่ 2 ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมหมอดินอาสาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมอดินอาสาได้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่เครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมโดยมีหมอดินอาสาเข้ารับอบรมในครั้งนี้จำนวน 120 ราย