ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทท้องถิ่น
วันที่ 4 เมษายน 2566 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทท้องถิ่น ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้หมอดินอาสาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาในสาขาวิชาต่างๆ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร การแก้ปัญหาด้านดิน และสามารถนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้