ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5
วันที่ 23 มีนาคม 2566 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) บ้านนาแซง หมู่ที่ 12 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ได้บริการให้คำปรึกษา ปัญหาทางด้านดิน แนวทางการจัดการและการวางแผนการใช้ที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมัก จากสารเร่งซุปเปอร์ พด 2 เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทางการเกษตรอย่างยั่งยืน