ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566"
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566" และเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน เข้าร่วม ที่ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกิจกรรมฟื้นฟูสภาพพื้นที่หนองแวง พร้อมการเปิดป้ายโครงการฯ และเป็นการปลูกต้นไม้ จำนวน 530 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้นอินทนิล ต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นลำดวน ต้นหูกระจง ต้นแคนา ต้นคูน และต้นทองอุไร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดขึ้น เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้และเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพันใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ต่อไป