ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ งาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ งาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร บ้านเล้า หมู่ 4 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดได้ บริการให้คำปรึกษา ปัญหาทางด้านดิน แนวทางการจัดการและการวางแผนการใช้ที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทางการเกษตรอย่างยั่งยืน