ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

Kick Off กิจกรรมไถกลบ แทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน ปี งบประมาณ 2566
Kick Off กิจกรรมไถกลบ แทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน ปี งบประมาณ 2566 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด Kick Off กิจกรรมไถกลบ แทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน พร้อมกัน 56 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา เศษวัสดุทางการเกษตร เปลี่ยนมาใช้วิธีการไถกลบตอซังพืช แทนการเผา เพื่อหยุดยั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการเผาวัสดุทางการเกษตร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ณ แปลงนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปทุมรัตน์ (นายเอกณรงค์ ชื่นมณี หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประธานศูนย์ ศพก.) หมู่ 1 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยในการจัดงาน มีการร่วมรณรงค์การไถกลบตอซังพืช การหว่านพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) มุ่งเน้นให้ผู้นำชุมชนและเกษตรกรในท้องถิ่นได้รับรู้และตระหนักถึงการทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและตอซังพืชไม่ทำลายโครงสร้างดิน จุลินทรีย์ดิน เกิดความสมดุลของระบบนิเวศดิน และช่วยลดเขม่าควัน ฝุ่นละออง ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป โดยมีหมอดินอาสา ผู้นำชุมชน เกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 130 ราย