ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ งาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
วันที่ 6 มกราคม 2566 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ งาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับเทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) ตำบลผักแว่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี โดยสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดได้ บริการให้คำปรึกษา ปัญหาทางด้านดิน แนวทางการจัดการและการวางแผนการใช้ที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทางการเกษตรอย่างยั่งยืน