ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาพดินที่ดี ส่งผลต่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน การจัดงานครั้งได้รับเกียรติจาก นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคเอกชน หมอดินอาสา นักเรียน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวน 300 ราย โดยภายในงาน ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่หมอดินจำนวน 7 ราย และได้เยี่ยมชมนิทรรศการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการวันดินโลก พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ในช่วงบ่ายทางสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ได้มีการจัดอบรมโครงการหมอดินอาสา ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร 3 การพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาหมอดิน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในครั้งนี้