ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประเด็นการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
วันที่ 26 กันยายน 2565 นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประเด็นการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยมีนายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธาน มีนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ดเขต 1และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในประเด็นการบริหารจัดการ การพัฒนาและการฟื้นฟูดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการจัดทำแผนงานและโครงการ ตลอดจนแนวทางการเพิ่มศักยภาพหมอดินอาสาและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งลงพื้นที่ พบปะเกษตรกรเยี่ยมชมแปลง ชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาด้านดินและน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และแปลงสาธิตหมอดินอาสา อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด