ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และประชาสัมพันธ์งาน "วันดินโลก ปี 2565" (world soil day 2022 )
วัวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกองอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการร้อยเอ็ดร่วมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และประชาสัมพันธ์งาน "วันดินโลก ปี 2565" (world soil day 2022 ) โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดงานครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอหนองฮี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมโครงการฯ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเป็ดก่า บ้านดอยกลอย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของป่าไม้ และแหล่งน้ำ โดยช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นับเป็นวาระมหามงคลที่ปวงพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จะได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ และสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกันทั้ง 20 อำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ด