ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดประชุมประจำเดือน
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดประชุมประจำเดือน โดยมีนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามแผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน(บ่อจิ๋ว)2565 งานกิจกรรม Zoning by Agri Map พร้อมงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมายแนวทางในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมอาคารพัฒนถาบุตร สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด