ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สพด.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2565
สพด.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2565 ณ วัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ส่วนท่องถิ่น ร่วมพิธีในครั้งนี้ ในพิธี ประธานจุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ รับศีล ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่ประธานสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ กรวดน้ำ ประธานสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี