ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

วันหมอดินอาสา(Ldd Volunteer Soil Doctor Day)”
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดงาน 10 กุมภาพันธ์ 2565 วันหมอดินอาสา(Ldd Volunteer Soil Doctor Day) กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้ธีมงาน "หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย" กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การเสนาวิชาการหัวขัอหมอดินอาสา กับการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน และพิธีเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงหมอดินอาสาผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหมอดินเข้าร่วมงาน จำนวน 128 ราย