ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดกิจกรรม "วิ่ง Thung Kula Ronghai Trail Walking to World Soil Day 2021 ณ บริเวณพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดกิจกรรม "วิ่ง Thung Kula Ronghai Trail Walking to World Soil Day 2021 ณ บริเวณพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผูอำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด "พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร" เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลกในวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนักวิ่งทุกคนจะวิ่งผ่านฐานเรียนรู้ในระยะทาง 3.5 กิโลเมตร มากกว่า 6 จุด และชมบรรยากาศที่สวยงามในยามเช้าของทุ่งกุลาร้องไห้ในปัจจุบัน