ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำแก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่เขต 4
วันที่ 27 มกราคม 2563 นายชาติชาย.ประสาระวัน.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมนายอรรถวุฒิ.กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด นายขจรยศ สมสาย เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโสและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำแก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายเสงี่ยม คำบุญเหลือ(หมอดินหมู่บ้าน) บ้านคำเจริญ หมู่13 และกลุ่มผักแปลงใหญ่ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่เขต 4