ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

จัดนิทรรศการ.งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว.ณ.ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง
วันที่ 23 มกราคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยนางสาวสุพัตรา ปัจชะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ.งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว.ณ.ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชตระกูลถั่ว (ถั่วลิสง) และเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชาตรี.บุญนาค.รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ในพิธีเปิด โดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน