ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ประชุมชี้แจงโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำห้วยทราย พื้นที่จำนวน 1,700 ไร่
วันที่ 14 มกราคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยนายขจรยศ สมสาย เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำห้วยทราย พื้นที่จำนวน 1,700 ไร่ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานและให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านงานอนุรักษ์ดินและน้ำ ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน้ำมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร อำเภอโพธิ์ชัย เพื่อแนะนำแนวทางในงานด้านการพัฒนาที่ดินต่อไป ณ ศูนย์ฯ นายวิศิษฐ์ แสนบัวโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด