ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4
วันที่ 9 มกราคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยนางสาวจิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนยางคำวิทยาหมู่ที่ 1ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน โดยภายในงานมีเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน คอยแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง ดิน น้ำและปุ๋ย พร้อมกับแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์พด.2 และการจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ประชาชนหรือเกษตรกรนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมียอดผู้มาร่วมงานและขอรับบริการมากกว่า 250 ราย