ปี 2564

ประกาศเชิญชวน ปี 2564
Display:
เผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) จำนวน 22,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์