ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง ณ แปลงนาสาธิต บ้านโคกสะอาด หมู่ 2 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่ดินที่ 5 โดยนายทรงศักดิ์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ร่วมงานและจัดนิทรรศการ โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง ณ แปลงนาสาธิต บ้านโคกสะอาด หมู่ 2 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเผาตอซังและฟางข้าว หันมาไถกลบตอซัง เพื่อการรักษาความสมดุลของ ธาตุอาหารในดิน ปรับปรุบบำรุงดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ลดสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานเปิดงาน