ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

กิจกรรม 5 ธันวา วันดินโลก 2562 (World Soil Day 2019) ”Stop Soil Erosion, Save Our Future ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างของดิน
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม 5 ธันวา วันดินโลก ปี 2562 (World Soil Day 2019)”Stop Soil Erosion, Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ให้เกิดความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน พร้อมส่งมอบเเปลงฟาร์มตัวอย่างโคก หนอง นา โมเดล ให้เเก่เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อีกทั้งยังมีการปลูกไม้ยืนต้น การสาธิตไถกลบตอซัง(หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปอเทือง) การปลูกหญ้าเเฝกและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ แปลงฟาร์มตัวอย่างโคก หนอง นา โมเดล บ้านบักตู้ หมู่ 2 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภายในงานได้มีการจัดอบรมหมอดินอาสา 4.0 เสวนาในหัวข้อ ”Stop Soil Erosion, Save Our Future ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างของดิน การประกวดสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา การจัด นิทรรศการ “’งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และวันดินโลก” การออกบูธ และ นิทรรศการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การชม ชิม ช้อป สินค้าตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ คุณภาพดี อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ในสถานี คอยให้ความรู้ คำปรึกษาด้าน ดิน น้ำ ปุ๋ย การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ จากสาเร่ง พด.1 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่ง พด.2 หญ้าแฝก เมล็ดพันพืชปุ๋ยสด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรหรือผู้แทน นายอำเภอ นายกเทศบาล ทหาร ตำรวจ หมอดินอาสา นักเรียน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานครั้งนี้มากกว่า 300 ราย