ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ประชุมชี้แจงงประเด็นแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 11 มกราคม 2565 นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมชี้แจงงประเด็นแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น สารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านการประชุมทางไกลระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายสุวิทย์ เศรษโฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป(Next Normal) และการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัด ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ ประเด็นแนวทางการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และแผนปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เรื่อง แผนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/65